دوست من امسال قبول شد 9ماه گذشته 5میلیون داد بقیشم طول سال ازش گرفتن تازه از سال بعد وامم میدن والا مارم ترسوندن ولی دوست نزدیکم قبولید فهمیدم چه راحته