هفت روز مسابقه تموم شد بالاخره
فینال رو ادامه میدیم با شرکت کنندگان شماره هایگروه اول "متن+عکس"
5 با 20 رای نفر اول

6 با 19 رای نفر دوم

2 با 18 رای نفر سوم


گروه دوم "متن+عکس"

7 با 21 رای نفر اول

6 با 17 رای نفر دوم

1 با 16 رای نفر سوم


گروه اول "متن"

1 با 21 رای نفر اول

7 با 18 رای نفر دوم

3 با 17 رای نفر سوم


گروه دوم "متن"

2 با 18 رای نفر اول

6 با 17 رای نفر دوم

3 با 12 رای نفر سومواسه فینال میتونید امضا رو تغییر بدید
فردا تاپیک فینال زده میشه