بیتا عشایری گوینده صدای ضبط شده
'مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد' و " دستگاه مورد نظر خاموش میباشد "

ارزو داشتم ببینمش خب!!