من همیشه جمعه ها برنامه هاشو از شبکه آموزش نگاه میکردم، خیلی خوب بودن!!!!