من کتاب محوری گاج رو ندیدم ،
اما نشرالگو رودیدم،
به نظر من رودستش کتاب نیومده...