سلام لطف کنید این سوالو حل کنید

نوری مرکب از طول موج های 480 و 640 نانومتر به دو شکاف یانگ می تابد برای بیست و سومین بار که نور ها ترکیب شوند جندمین نوار روشن اولی روی چندمین نوار تاریک دومی می افتد