آموزش قدم به قدم دوربین های مدار بسته
بخش اول

کمیت ها

کميت های اصلی
کميت های فرعی

کمیت های اصلی عبارتند از
واحد طول : متر
واحد جرم : کیلو گرم
واحد زمان : ثانیه
واحد دما : کلوین
واحد شدت جریان الکتریکی : آمپر
واحد مقدار ذره : مول
واحد شدت نور : کاندا

طول
واحد اندازه گیری طول متر است

جرم
واحد اندازه گيری جرم کیلوگرم است

زمان
واحد اندازه گيری زمان ثانیه است

جریان
واحد اندازه گيری جريان آمپر است

کلوين
واحد اندازه گيری دما کلوین است

کندلا
واحد اندازه گيری شدت نور کندلا است

کميت های فرعی

کميت هايی که به يک يا چند کميت اصلی وابسته باشد مانند مساحت و سرعت و ولت واهم و... و غيره

چند کميت مهم

لومنز
لوکس
اهم
ولت
وات
امپدانس
دسيبل
طول موج

لومنز
واحد اندازه گيری ميزان نور در تمام جهات است

لوکس واحد اندازه گيری نور ميباشد . يک لوکس شدت نور دريافتی در يک نقطه را نشان ميدهد

اهم
مقاومت يک جسم در برابر عبور جريان الکتريکی را مقاومت الکتريکی گويند و واحد آن اهم است
مواد رسانا کمترين مقاومت و مواد نا رسانا بيشترين مقاومت را دارند

ولت
پتانسيل الکتريکی و مقدار انرژی الکتريکی بر بار ميباشد و واحد آن ولت است

امپدانس
ميزان مقاومت هادی ها در مقابل جريان الکتريکی

دسيبل
به مقدار قدرت ولتاژ يا جريان دلالت ندارد بلکه فقط نسبت ميان دو نقطه مشخصی است

سيگنال به نويز
نشان دهنده توان سيگنال به توان نويز ميباشد و هر قدر اين عدد بيشتر باشد تصوير کيفيت بيشتری خواهد داشت و در دوربين هر قدر اين عدد بيشتر باشد تصوير را تا فاصله بيشتری ميتوان انتقال داد بدون آنکه کيفيت آن کم شود

فرکانس
فرکانس يا بسامد تعداد روی دادن در واحد زمان ميباشد

پريود
به مدت زمان يک فرکانس گويند

طول موج
به فاصله بين دو نقطه نظير هم روی يک موج است

بخش دوم

نورطيف الکترومغناطيیانعکاس نورآينه هاشکست نورعدسی هاپسماند نور در چشمحد پيوستگیطيف الکترومغناطيسیبهمقدار موجهايی که از طرف فضا و خورشيد به سمت زمين تابيده ميشودگویندامواج راديويیاين امواج توسط آنتنهايی با طولهای مناسب دريافت و توليدميشوند.
امواج ميکروويو
بخش انتهايی امواج راديويی را امواج ميکروويو تشکيل ميدهد
امواج تراهرتزاين محدوده بين ماکروويو و امواج مادون قرمز جای ميگيردامواج مادون قرمزطول موج 1 ميليمتر تا 750 نانو متر را پوشش ميدهدامواج نوریاين امواج از طريق چشم انسان قابل رويت هستندامواج ماورای بنفشبسيار پر انرژی بوده برای ضد عفونی و پاک کننده ها نيز استفاده ميشودو منبع آن خورشيد است

انعکاس نور
بازگشت نور از سطح اشياء و رسيدن به چشم است

آينه ها
دو نوع تخت و کروی هستند که کروی آن به دو نوع محدب و مقعر تقسيم ميشوند

آينه تخت
آينه های معمولی که سطح آنها مسطح است

آينه مقعر
آينه کروی که قسمت خارجی آن نقره ای است و تصوير را بزرگ ميکند

آينه محدب
آينه کروی که قسمت داخلی آن نقره ای است و تصوير را کوچک ميکند

شکست نور
تغيير مسير نور در زمان گذر از سطح جدايی دو محيط است.منبع:دوربین مدار بسته