داخل دفترچه هم ذکر شده فقط روزانه ها محرومیت دارن... پردیس خودگردان محرومیت نداره..فقط در صورتیکه بعد از ثبتنام بخوای انصراف بدی باید خسارت مالی پرداخت کنی