بچه ها من کنور 90 رتبم 5500 شد منطقه 3 کنکور 91 شد 1900 ولی خدایی میتونستم زیر هزار بشم ولی تنبلی کردم واقعا اراده میخواد من اولش تا اسفند خیلی توپ میخوندم ولی از اسفند تا اواسط اردیبهشت درسو ول کردم هفته ای بزور 10 20 ساعت میخوندم!!! فک کنین زمانی ک رقبا ب اوج ساعت مطالعشون میرسن!!!! فقط بخاطر اینکه خسته شده بودم . اول ببینید مرد میدون هستید؟!!! خیلی مهمه انگیزه و تلاش بدون خستگی و وسط راه بریدن !