ایا سوابق تحصیلی به طور مستقیم در دانشگاه ازاد هم مثل دولتی تاثیر داره؟و من با رتبه 90 هزار امکان قبولی پرستاری هست؟نمره کل نهاییم در زیر گروه یک 5044 هستشلطفا جواب بدید از استرس دارم میمیرم!
سوابق تحصیلیم خوبه تقریبا
17/50 دین و زندگی (3) 1
17/25 زبان فارسی (3) 2
12/25 ادبیات فارسی (3) 3
15/75 عربی (3) 4
16/00 زبان خارجی (3) 5
16/00 فیزیک (3)وآزمایشگاه [علوم تجربی] 6
15/75 شیمی (3)وآزمایشگاه 7
14/75 ریاضی (3)[علوم تجربی] 8
14/00 زیست شناسی (2)وآزمایشگاه 9
13/00 زمین شناسی 10
ایا پرستاری ازاد اصفهان با این شرایط میارم؟
یا حتی شیراز