به پسرم درس بدهید ٬ او باید بداند :

که همه مردم عادل و همه صادق نیستند ٬ اما به پسرم بیاموزید که :

در ازای هر شیادی ٬ انسان صدیقی هم وجود دارد .

به او بگوی ٬ به ازای هر سیاستمدار خودخواه ٬ رهبر جوانمردی هم یافت میشود .

به او بیاموزید که در ازای هر دشمن ٬ دوستی هم هست . میدانم که وقت می گیرد اما بداند اگر با کار و زحمت خویش یک دلار کار کند بهتر از آنست که جائی روی زمین پنج دلار بیابد .

به او بیاموزید که از باختن پند بگیرد و از پیروز شدن لذت ببرد . او را از

غبطه خوردن بر حذر دارید .

به او نقش و تاثیر خندیدن و شاد بودن را یادآور شوید .اگر میتوانید به او نقش موثر کتاب در زندگی را آموزش دهید ٬ به او

بگوئید تعمق کند ٬ به پرندگان در حال پرواز در آسمان دقیق شود .

به گل های درون باغچه و به زنبورها که در هوا پروازمی کننددقیق شود .

به پسرم بیاموزید که :
در مدرسه بهتر اینست که مردود شود اما با --

تقلب به قبولی نرسد .


به پسرم یاد بدهید که : با ملایم ها ٬ ملایم و با گردنکشان ٬ گردن کش

باشد . به بگوئید به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه بر خلاف

نظر او حرف بزنند .

به او یاد بدهید که : همه حرف ها را بشنود و سخنی را که به نظرش

درست می رسد انتخاب کند .ارزش های زندگی را به پسرم آموزش دهید ٬ اگر می توانید به فرزندم

یاد بدهید که در اوج اندوه تبسم کند .

به او بیاموزید که: می تواند برای فکر و شعورش مبلغی تعین کند ٬ اما

قیمت کذاری برای دل بی معناست .

به او بگوئید : تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق میداند پای سخن خود بایستد و با تمام قوا بجنگد .

در کار تدریس به فرزندم ملایمت به خرج دهید ٬ اما از او یک ناز پرورده

نسازید ٬ بگذارید که او شجاع باشد ٬

و بالاخره به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته و به آنها احترام بگذارد .