جایی که "گنج"،"جنگ"میشود!

"درمان" ، "نامرد" و "قهقه"، "هق هق"!


اما"دزد"همان"دزد"و"درد"همان "درد"


و"گرگ"همان"گرگ"...!

آری سرزمین واژه های وارونه...

سرزمینی که"من" ،"نم" زده است،


"یار"،"رای"عوض کرده است،


"راه" گویی "هار" شده


و "روز" به "زور" میگذرد...

"آشنا" را جزء در "انشا" نمی بینی

وچه... "سرد" است این"درس"زندگی!!!


اینجاست که"مرگ"برایم "گرم" میشود ...


چرا که"درد" همان "درد" است ...