دکتر لویی پاستور 1832-1895 :
.... در حرفه ای که هستید نه اجازه دهید که به بدبینی های بی حاصل آلوده شوید و نه بگذارید که برخی لحظات تاسف بار که برای هر ملتی پیش می آید شما را به یاس و ناامیدی بکشاند.
در آرامش حاکم بر آزمایشگاه ها و کتابخانه هایتان زندگی کنید، نخست از خود بپرسید " برای یادگیری و خود آموزی چه کرده ام؟"سپس همچنانکه پیش می روید بپرسید: " من برای کشورم چه کرده ام؟"
و این پرسش را آنقدر ادامه دهید تا به این احساس شادی بخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی در پیشرفت و اعتلای بشریت داشته اید.
اما هر پاداشی که زندگی به تلاش هایمان بدهد یا ندهد، هنگامی که به پایان تلاشمان نزدیک می شویم هر کداممان باید این حق
را داشته باشیم که با صدای بلند بگوییم:
"من آنچه در توان داشته ام انجام داده ام