لطفا با حوصله جواب بدبد . به شدت به جواب درست نیاز دارم.
بیشترین درصد تست های دین و زندگی مربوط به کدام سال است؟
بیشترین درصد تست های ادبیات و زبان فارسی (هر کدام جدا)مربوط به کدام سال است؟
بیشترین درصد تست های عربی مربوط به کدام سال است؟
بیشترین درصد تست های زبان خارجه مربوط به کدام سال (وترجیحا کدام مبحث vocab , grammer , reading , ...) است؟
بیشترین درصد تست های ریاضی مربوط به کدام سال و کدام مبحث است؟
بیشترین درصد تست های فیزیک مربوط به کدام سال و کدام مبحث است؟
بیشترین درصد تست های شیمی مربوط به کدام سال و کدام مبحث است؟