آثاری بسیار زیبا و خیره کننده از هنرهای شیشه ای ، هنرمندی به نام Paul Stankard که نزدیک به 10 سال با شیشه های صنعتی کار کرده است آثاری بسیار زیبا و خیره کننده را خلق کرده.
او که به عقیده بسیاری از هنرمندان پدر هنر شیشه ای مدرن یا ” glass paperweights ” است با مهارتی که در این صنعت دارد طبیعت را درون شیشه ها محصور کرده و آثاری زیبا خلق می کند.
تصاویری از آثار بسیار زیبا و خیره کننده هنرهای شیشه ای
تصاویری از آثار بسیار زیبا و خیره کننده هنرهای شیشه ای
تصاویری از آثار بسیار زیبا و خیره کننده هنرهای شیشه ای
تصاویری از آثار بسیار زیبا و خیره کننده هنرهای شیشه ای
تصاویری از آثار بسیار زیبا و خیره کننده هنرهای شیشه ای
تصاویری از آثار بسیار زیبا و خیره کننده هنرهای شیشه ای
تصاویری از آثار بسیار زیبا و خیره کننده هنرهای شیشه ای
تصاویری از آثار بسیار زیبا و خیره کننده هنرهای شیشه ای
تصاویری از آثار بسیار زیبا و خیره کننده هنرهای شیشه ای