مجموعه کتاب های ادبیات
 • پنج گنج ادبیات جامع مهر و ماه<<چاپ 1392>> .................. قیمت پشت جلد 25000 تومان..................... قیمت فروش 19000 تومان
 • تناسب مفهومی و قرابت معنایی نشر دریافت << چاپ 1392>> .........قیمت پشت جلد 13000 تومان ..........قیمت فروش 9000 تومان
 • فرابت معنایی تخته سیاه << چاپ 1392>> ..............................قیمت پشت جلد 9500 تومان ..........................قیمت فروش 6000 تومان


تصویر


مجموعه عربی

 • عربی عمومی کنکور گاج << چاپ 1390 >> .......................قیمت پشت جلد 12000 تومان .................قیمت فروش 7900 تومان
 • درک مطلب "به همین سادگی" گاج<< چاپ 1391>> ...............قیمت پشت جلد 6000 تومان ...................قیمت فروش 3900 تومان
 • عربی تخته سیاه (مهدی شرفی) << چاپ 139>> ..................قیمت پشتت جلد 14000 تومان ...................قیمت فروش 9000تومانتصویر


مجموعه زبان انگلیسی


 • درک متن انگلیسی به زبان ساده مبتکران << چاپ 1392>> ...قیمت پشت جلد 12500 تومان ........قیمت فروش 9500 تومان
 • انگلیسی جامع کنکور مبتکران << چاپ 1391>> ...........قیمت پشت جلد 17500 تومان ................قیمت فروش 12000تومان


تصویر
مجموعه ریاضی
 • دیفرانسیل و انتگرال 1 تخته سیاه << چاپ 1391>> ......قیمت پشت جلد 20000 تومان ..............قیمت فروش 15000 تومان
 • دیفرانسیل و انتگرال 2 تخته سیاه << جاپ 1392>> ..........قیمت پشت جلد 29000 .............قیمت فروش 19000 تومان
 • بانک پرسش آمار، حسابان و ریاضیات پایه تخته سیاه <<چاپ 1392>> قیمت پشت جلد 26000 تومان ......قیمت فروش 19000 تومان
 • گسسته و جبرو احتمال اندیشه فار <<چاپ 1392>> .....قیمت پشت جلد 27000 تومان .............قیمت فروش 19000 تومان
 • آزمون جبر و احتمال گسسته فار چاپ 1392 ............قیمت پشت جلد 10800 تومان ...................قیمت فروش 8000 تومان
 • هندسه تحلیلی و جبر خطی نشر الگو <<چاپ 1392 >> .....قیمت پشت چلد 24000تومان ...........قیمت فروش 18000 تومان
 • "هندسه پایه در ازمون سراسری" نشر دریافت << چاپ 1392>> .....قیمت پشت جلد 12000 ........قیمت فروش 8000 تومان


تصویر
مجموعه فیزیک


 • فیزیک جامع خیلی سبز رشته ریاضی << چاپ 1392 >> .......قیمت پشت جلد26400 تومان .................قیمت فروش 17000 تومان
 • فیزیک پیش دانشگاهی 1 نشر الگو <<چاپ 1391>> .............قیمت پشت جلد 9000 تومان .................قیمت فروش 6000 تومان
 • فیزیک پیش دانشگاهی 2 نشر الگو << چاپ 1391>> ...........قیمت پشت جلد 12500 تومان .................قیمت 9000 تومان
 • فیزیک پایه نشر الگو جلد 1<< چاپ 1391>> .................. قیمت پشت جلد 12500 تومان ......................قیمت فروش 7500تومان
 • فیزیک پایه نشر الگو جلد 2 << چاپ 1391 >> ...................قیمت پشت جلد 12500 تومان .....................قیمت فرو ش7500 تومان
 • 10 سال کنکور پیش 1و2 کانون << چاپ 1391>> .................قیمت پشت جلد 11000تومان ......................قیمت فروش 7000 تومان
تصویر

مجموعه شیمی

 • شیمی پیش دانشگاهی2 گاج << چاپ 1392>> .......................قیمت پشت جلد 19500 ................قیمت فروش 12000 تومان
 • شیمی پیش دانشگاهی 1 مبتکران << چاپ 1392>> ..................قیمت پشت جلد 18500 ..............قیمت فروش 10000تومان
 • شیمی دبیرستان قلمچی << چاپ 1392>> ..........................قیمت پشت جلد 11000تومان..............قیمت فروش 6000تومان
 • شیمی 2 مبتکران <<چاپ 1392 >> ..........................قیمت پشت جلد 18500 تومان ...........قیمت فروش 12000تومان
 • شیمی پایه کانون چاپ 91 ..............................................1300 0 ...........................................7000ت مان


تصویر