کتاب داستان انگلیسی کودکانه


در این کتاب داستان کوتاه و جالب، اهمیت راستگویی به کودکان یاد داده می شود. کتاب داستان زیبا و آموزنده مشکل لاک پشت برای کودکان را در ادامه بخوانید و دانلود نمایید.

از این کتاب قصه قشنگ می توانید برای آموزش زبان انگلیسی به کودکان استفاده نمایید و یا از تصاویر کتاب استفاده کرده و ترجمه کتاب را برای کودک بخوانید.دانلود کتاب داستان انگلیسی کودکانه

صفحه ۱:
مامان از من پرسید:
چرا کف اتاق من خیس است؟
صفحه ۲:
من جواب دادم:
نمی دانم!
صفحه ۳:
بعد مامانم سطلی را که در وان حمام قایم کرده بودم، دید و سوال کرد:
این سطل این جا چه کار می کند؟
صفحه ۴:
من جواب دادم:
نمی دانم!
صفحه ۵:
بعد مامانم لاک پشتی را که داخل وان پنهان کرده بودم، دید و پرسید:
این لاک پشت این جا چه کار می کند؟
صفحه ۶:
من جواب دادم:
نمی دانم!
صفحه ۷:
مادرم گفت :
لاک پشت و سطل خود به خود نمی توانند به داخل وان حمام بروند.
صفحه ۸:
من جواب دادم :
این لاک پشت را در حیاط پیدا کردم و خواستم کمی آب به آن بدهم که همه آب ریخت روی زمین.
صفحه ۹:
( با خودم فکر کردم) من نمی خواهم تنبه بشوم یا اینکه باعث ناراحتی مادرم بشوم.
صفحه ۱۰:
پس به مامانم گفتم که دیگر لاک پشت را به داخل وان حمام نمی برم.
صفحه ۱۱:
اما مامانم به خاطر لاک پشت ناراحت نبود، بلکه به خاطر این که به او راست نگفتم ناراحت شده بود.
صفحه ۱۲:
( او گفت : اگر به من گفته بودی،) من هم به تو برای لاک پشت کمک می کردم.
صفحه ۱۳:
و من فکر کردم، فکر کردم و فکر کردم تا اینکه متوجه حرف مادرم شدم.
صفحه ۱۴:
راست گویی نتیجه بهتری از دروغ گفتن دارد، و من حتما دفعه بعد راستش را می گویم!


تالیف: کودک سیتی