1- ثبت‌نام از داوطلبان آزمون سراسري سال 1393 براي پذيرش دانشجو در دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، مجازي و بين‌الملل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، همچنين براي کد رشته‌هاي تحصيلي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، در دو مرحله انجام شده است. 2- با توجه به آمار ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول و مرحله دوم، جمعاً تعداد 1031322 نفر متقاضي ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1393 شده‌اند که از اين تعداد 608852 نفر زن و 422470 نفر مرد مي‌باشند؛ به عبارت ديگر، 04/59 درصد ثبت‌نام‌کنندگان زن و 96/40 درصد آنان مرد هستند. آمار ثبت‌نام‌کنندگان در اين آزمون به تفکيک گروه آزمايشي و جنس به شرح جدول شماره 1 است.
جدول 1: آمار داوطلبان ثبت‌نام‌کننده در آزمون سراسري سال 1393 به تفکيک گروه آزمايشي و جنس
گروه آزمايشي
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصد مرد
علوم رياضي و فني
222507
84709
137798
07/38
93/61
علوم تجربي
522833
344198
178635
83/65
17/34
علوم انساني
263072
163224
99848
05/62
95/37
هنر
13727
9858
3869
81/71
19/28
زبانهاي خارجي
9183
6863
2320
74/74
26/25
جمع
1031322
608852
422470
04/59
96/40

3- اين آمار نسبت به آمار داوطلبان آزمون سراسري سال 1392، تعداد 52249 نفر، نسبت به سال 1391 تعداد 34952 نفر، نسبت به سال 1390 تعداد 101658 نفر و نسبت به آزمون سراسري سال 1389 تعداد 255491 نفر کمتر است.
4- در آزمون سراسري سال 1393 همانند سال گذشته به هر يک از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني و زبان‌هاي خارجي اجازه داده شده بود تا در صورتي که علاقه‌مند به شرکت در گروه آزمايشي هنر نيز باشند، علاقه‌مندي خود را در تقاضانامه ثبت‌نام اعلام نمايند. براساس اين ضابطه، تعداد 43514 داوطلب (28217 نفر زن و 15297 نفر مرد) علاقه‌مندي خود را به شرکت در گروه آزمايشي هنر نيز اعلام نموده‌اند.
5- با توجه به ضوابط آزمون سراسري سال 1393 به هر يک از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني و هنر اجازه داده شده بود تا در صورتي که علاقه‌مند به شرکت در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي نيز باشند، علاقه‌مندي خود را در تقاضانامه ثبت‌نام اعلام نمايند. براساس اين ضابطه تعداد 119793 داوطلب (77804 نفر زن و 41989 نفر مرد) علاقه‌مندي خود را به شرکت در گروه زبان‌هاي خارجي نيز اعلام نموده‌اند.
6- کارت‌شرکت درآزمون داوطلبان و برگ راهنماي مربوط از روز يکشنبه 1/4/1393 روي سايت سازمان قرار داده خواهد شد.
7- با توجه به اينکه آزمون عمومي و اختصاصي هر يک از گروه‌هاي آزمايشي پنجگانه آزمون سراسري سال 1393 به طور جداگانه و هر کدام در يک نيمروز برگزار مي‌شود و هر داوطلب براي حضور در هر يک از جلسات امتحاني گروه‌هاي آزمايشي ضرورت دارد که پرينت کارت شرکت در آزمون گروه آزمايشي مربوط را داشته باشد، لذا داوطلباني که در 2 يا 3 گروه آزمايشي ثبت‌نام کرده‌اند بترتيب 2 کارت يا 3 کارت شرکت در آزمون دريافت خواهند داشت. با توجه به آمار داوطلبان واقعي (ثبت‌نام‌کنندگان) که جمعاً 1031322 نفر است و آمار علاقه‌مندان به شرکت در گروه هنر و گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي علاوه بر گروه آزمايشي اصلي که تعداد آنها جمعاً 163307 نفر است، لذا براي برگزاري آزمون جمعاً تعداد 1194629 کارت ورود به جلسه صادر مي‌شود. آمار برگزاري آزمون (کارت) به تفکيک گروه آزمايشي و جنس به شرح جدول شماره 2 است.
جدول 2: آمار برگزاري آزمون سراسري سال 1393 (آمار کارت) به تفکيک گروه آزمايشي و جنس
گروه آزمايشي
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصد مرد
علوم رياضي و فني
222507
84709
137798
07/38
93/61
علوم تجربي
522833
344198
178635
83/65
17/34
علوم انساني
263072
163224
99848
05/62
95/37
هنر
57241
38075
19166
52/66
48/33
زبان‌هاي خارجي
128976
84667
44309
65/65
35/34
جمع
1194629
714873
479756
84/59
16/40
8- داوطلبان علاقه‌مند به رشته­هاي تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري مي‌بايست براساس اطلاعيه‌اي که در اين خصوص در سايت اين سازمان و همچنين هفته نامه پيک سنجش امروز منتشر گرديده است، از تاريخ 1/4/93 لغايت 10/4/93 به صورت اينترنتي علاقه‌مندي خود را اعلام نمايند.
9- داوطلباني که در زمان ثبت‌نام آزمون، موفق به اعلام علاقه‌مندي براي شرکت در گزينش دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي نشده‌اند، مي‌توانند با پرداخت مبلغ 58000 ريال منحصراً از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور، در قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به علامتگذاري مورد مذکور از تاريخ 1/4/93 لغايت 7/4/93 اقدام نمايند.
10-داوطلبان علاقه­مند به رشته­هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه­هاي تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان ضرورت دارد که با مراجعه به اطلاعيه حاوي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو، عناوين رشته­هاي مورد نياز، جنس پذيرش و استان‌هاي داراي ظرفيت پذيرش که در روز دوشنبه مورخ 2/4/93 در سايت اين سازمان و نشريه پيک سنجش درج مي­گردد، ضمن اطلاع از مفاد فوق در صورت واجد شرايط بودن با پرداخت مبلغ 000/29 هزار ريال (بيست و نه هزار ريال) به صورت الکترونيکي به وسيله کارت‌هاي عضو شبکه بانکي شتاب از طريق سايت اين سازمان، نسبت به اعلام علاقه­مندي به اين رشته­ها از همين طريق اقدام نمايند.
11- براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده، آزمون سراسري سال 1393 در صح و بعدازظهر روزهاي پنج‌شنبه 5، جمعه 6 و صبح شنبه 7 تيرماه 1393 در 364 شهرستان و بخش مختلف کشور و 15 کشور خارجي برگزار خواهد شد. براين اساس، آزمون داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در صبح و آزمون داوطلبان گروه آزمايشي هنر در بعدازظهر پنج‌شنبه 5/4/93، آزمون داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح و آزمون داوطلبان گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي در بعدازظهر جمعه 6/4/93 و آزمون داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني نيز در صبح شنبه 7/4/93 برگزار مي‌شود.
12-پس از برگزاري آزمون سراسري سال 1393، قرايت پاسخنامه‌ها و تصحيح آنها، محاسبه نمرات خام، نمرات تراز شده، نمرات کل و... نتيجه اوليه آزمون سراسري سال 1393 به‌صورت کارنامه تنظيم و کارنامة مذکور براساس برنامه زماني که اعلام مي‌شود، روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده مي‌شود.
13-کليه داوطلباني که براساس نتايج اوليه آزمون سراسري سال 1393 مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، مي‌توانند براي انتخاب کد رشته محل‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، بين‌المللي و مجازي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و دانشگاه فرهنگيان نيز برحسب مورد با دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 93 از سايت سازمان و مطالعه دقيق دفترچه راهنماي مذکور و اطلاعيه‌هاي منتشره اين سازمان، با رعايت کليه ضوابط و شرايط اعلام شده نسبت به انتخاب حداکثر 100 کد رشته محل از ميان کد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي مجاز يا گروه‌هاي آزمايشي مجاز اقدام و کد رشته محل‌هاي انتخابي را به ترتيب اولويت علاقه در فرم انتخاب رشته الکترونيکي ثبت نمايند.
14-نظر به ‌اينکه دانشگاه آزاداسلامي براي‌ پذيرش دانشجو در کد رشته محل‌هاي تحصيلي با آزمون آن دانشگاه براساس نتايج آزمون‌ سراسري سال 1393 بطور جداگانه اقدام مي‌نمايد، لذا پس از اعلام نتايج اولية آزمون سراسري سال 1393، داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب کد رشته محل‌هاي تحصيلي مراکز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي ضرورت دارد که پس از دريافت کارنامه نتيجه اوليه آزمون خود از سايت سازمان، براي انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامي به سايت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند.
15- براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي متمرکز آزمون سراسري سال 1393 در نيمه دوم شهريورماه 1393 از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.
پیک سنجش