فنون ارتباطات موثر
1- موضوع ارتباطات در ابعاد زير مطرح مي شود:
الف - ارتباط انسان با خود
ب - ارتباط انسان با خدا
ج - ارتباط انسان با عالم
د - ارتباط انسان با انسانهاي ديگر

2- درك اين نكته بسيار مهم است كه براي بهبود روابط با انسان ها بايد هر انساني رابطه اش را با خدا و خود و محيط اطرافش تعريف كند و به بهبود آن بپردازد.
3- انسان در اين عالم بايد بتواند انگيزه و رسالتي را كشف كند:
افحسبتم انا خلقناكم عبثا ايحسب الانسان ان فتيرك سوي
آيا پنداشته ايد ما شما را عبث و بيهوده آفريده ايم.
آيافكر مي كنيد انسان به حال خودش رها مي شود؟ (قرآن مجيد)
4-رابطه انسان با عالم بايد بر اساس درك پيام ها و كسب تجربيات حاصل از دريافت آن باشد.
5- رابطه انسان با عالم بر اساس زيبايي شناسي شكل مي گيرد.
6- رابطه انسان با عالم بر اساس باور نظام حكيمانه الهي شكل مي گيرد.
7- رابطه انسان با عالم بر اساس كشف مدلهاي هماهنگ در اين عالم و رسيدن به نظريات وحدت صورت مي گيرد.
8- رابطه انسان با طبيعت بايد رابطه اي عالي باشد، بايد به آن اعتماد كرد.
اين همه نقش عجب بر دروديوار وجود هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار
9- رابطه انسان و طبيعت بايد بر اساس اين قاعده باشد كه آنچه در اين عالم وجود دارد مظهر عظمت خداست و ما در قبال آن مسووليت داريم.
ابروباد ومه وخورشيد وفلك در كارند تا توناني به كف آري وبه غفلت نخوري
همه از بهر تو سرگشنه و فرمانبردار شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري
10- حركت انسان بايد هم جهت با انرژي كائنات و همسو با آن باشد.
11- هر كاري كه انجام مي دهيم در نظام طبيعت تاثير مي گذارد.
12- گناه روند حركت نظامي طبيعت را كند مي كند چون بر خلاف فطرت طبيعت است.
13- رابطه انسان با خودش بايد بر اساس صداقت و پذيرش عيوب خود طرح شود.
14- اگر با خودمان رو راست باشيم با ديگران هم رو راست خواهيم بود.
15- خود پذيري مثبت و احساس خود ارزشمندي مثبت با خود خواهي فرق دارد.
16- از بين بردن كمبودها باعث افزايش اعتماد به نفس مي شود.
17- اگر بخواهيم خودمان را اثبات كنيم نشان ضعف ماست.
18- ديگران را تحقير كردن نشان از رابطه اي ضعيف با خودمان دارد.
19- بهانه گيري ها و سخت گيري هاي و تعصب هاي بيجا از عقده هاي حكايت مي كنند كه درون ما شكل گرفته است.
20- تراز كنگره عرش مي زنند صفير ندانست كه درين دامگه چه افتاده است
21- اگر قدر خودتان را بدانيد قدر ديگران را هم خواهيد دانست.
22- بزرگترين كمك ما به ديگران اين است كه به آنها كمك كنيم به خودشان كمك كنند.
23- ما بايد اين خود گم كرده را پيدا كنيم. (امام خميني)
24- خود شناسي با فضيلت ترين و پر منفعت ترين شناخت هاست.
25- ارتباط انسان با خدا بايد بر اساس تسليم و رضا مطرح شود.
26- ارتباط انسان با خدا، رابطه مالك و مملوك، رابطه معبود وعبد، رابطه مرزوق و رازق، رابطه غني و فقير و ... است.
27- كيفيت رابطه انسان با خدا، خلق وخوي انسان را در برخورد با ديگران و حتي خودش تغيير مي دهد.
28- اگر كسي خدا را ناظر اعمال خودش بداند با نيت صحيح و شكل درست با ديگران ارتباط برقرار خواهد كرد.
29- در روايت معصومين آمده است كه اگر مي خواهيد رابطه تان را با خلق درست كنيد ابتدا رابطه خود را باخدا درست كنيد.
30- آرامش حقيقي، آرامش كسي است كه خود را به خدا تسليم كرده است و خود را در آغوش او احساس مي كند.
31- بسياري از رابطه ها كه قطع مي شود به دليل عدم ايجاد نياز است.
در رابطه با شيوه هاي ارتباطات موثر با ديگر انسان ها نكات زير طرح مي شود:
1- همه كارها به نوعي ارتباط است از قبيل رفتارها- سليقه ها- انتخاب ها و...
2- چگونگي ارسال يك پيام در ابتدا، چگونگي دريافت آن را مشخص مي كند.
3- مهم آن موضوعي است كه مخاطب شما دريافت مي كند نه چيزي كه شما ارسال مي كنيد.
4- ارتباطات كاملاً دو طرفه مي باشد.
33-پيدا كردن نقاط مشترك در ايجاد يك ارتباط خيلي مهم است.
34- با انسانها از چيزهايي كه آنها دوست دارند، صحبت و ارتباط را آغاز كنيد.
35- درارتباط با انسانها فرستنده- پيام- زمينه- مجراي ارتباطي- باز خورد و گيرنده نقش دارند.
36- همنوايي وهمسويي با ديگران و همگامي و با فركانس آنها حركت كردن خيلي مهم است.
37- نيت ارتباط تاثير زيادي در نفوذ و و صميميت دارد.
38- بطور كلي از نظر مسووليت پذيري نسبت به ديگران چهار نوع ارتباط وجود دارد:
الف - بي تفاوتي نسبت به ديگران
ب - همدردي با آنها
ج - همدلي با آنها
د - همراهي با آنها
39 عواملي از قبيل خانواده- آموزش وپرورش- مديريت- در بهبود ارتباطات خيلي موثر است.
40-عواملي از قبيل پشتكار- آرامش- اعتماد به نفس- رضايت از خود و تقويت سلامت رواني در بهبود ارتباطات تاثير بسياري دارد.
41- با درك قانون راه حلهاي متنوع به خاطر داشته باشيد در ارتباط با ديگران فقط به اجراي يك روش تكراري محكوم نيست راه حلهاي بيشتري امتحان كنيد.
42- حتي الامكان سعي كنيد عمل كنيد تا عكس العمل.
43- در ارتباطات با ديگران، كلمات 7 % ،لحن 37 % و زبان تن (رفتار و عملکرد ) 55 % نقش دارند.
44- قضاوت در مورد ديگران ارتباط با آنها را مختل مي سازد.
45- هنر تفكيك در ارتباطات بسيار كاربرد دارد.
46- بين عمل و عامل فرق بگذاريد تا ارتباط خوبي برقرار نماييد.
47- سه عامل تعميم و حذف و تحريف را به خاطر داشته باشيد.
48- مهارت در استفاده از زبان بدن، راهي است بسيار سريع و موثر در بهبود ارتباطات .
49- با ديگران از راهي كه آنها دوست دارند ارتباط بر قرار كنيد.
50- ابتدا درك كنيد تا سپس درك شويد.
51- از سوالات باز و سوالات سقراطي و ارتباط غير مستقيم استفاده نماييد.
52-با توجه به دروازبانان ادراك با آدم ها برخورد كنيد.
53- نشانه هاي آدم هاي بصري- سمعي و حسي و منطقي را در نظر داشته باشيد و از همان راه وارد شويد.
54- براي ايجاد صميميت بايد گوش دادن را فرا بگيريد.
55- در گوش دادن عكس العمل مناسب و متناست نشان دهيد.
56- در گوش دادن با مخاطب همگام و همراه شويد و با مدل او برخورد كنيد.
57- انديشيدن همدلانه يكي از راههاي صميميت است. خود را جاي طرف مقابل بگذاريد.
58- قبل از هر اقدام يا هر صحبتي حتماً يك دقيقه فكر كنيد و هدف گذاري نماييد.
59- در گوش دادن گاهي اوقات سوالاتي از گوينده بپرسيد.
60- بعضي اوقات قسمتي ازبحث هاي گوينده را به او بازگو كنيد تا اطمينان حاصل كند كه شما حرفهاي اورا مي فهميد.
61- به جاي نمايش احساسات، فقط آن را بيان كنيد.
62- حتماً از شيوه خلع سلاح استفاده كنيد.
63- برخي از ويژگيهاي ارتباط غلط عبارتند از:
1- اصرار به حق جانبي 6- سرزنش 11- توقع
2- درماندگي 7- انكار و عصبيت 12- پرخاشگري انفعالي
3- تحقير 8- طعنه 13- قرباني كردن ديگران
4- حالت تدافعي 9- پاتك زدن 14- رد گم كردن
5- توهين 10- بي توجهي 15- عجله

64- بعضي از فيلترهايي كه باعث اختلال در ارتباطات مي شود:
1- قضاوت 6- بي توجهي
2- پيش بيني عجولانه 7- فشار رواني
3- حواس پرتي 8- نتيجه گيري عجولانه
4-با ذهنيت گوش دادن 9- ذهن خواني
5- تعصب 10- لجاجت

65- چهار عامل ترس و فرار و تنبلي و لجاجت عوامل هلاك كننده انسانها هستند