با اجازه دوستان
برا جلوگیری از بحثای انحرافی ،

بسته شد