سلام من مدرک مارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دارم. اما قصد دارم ارشد بالینی شرکت کنم امسال.ایا اصلا امکان چنین کاری وجود دارد.و ایا به نظر شما کار صحیحی است