به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه‌ها به پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲ و امتحانات نهایی نزدیک می‌شوند. برخی از دانشگاه‌ها آخرین روزهای کلاس درسی خود را در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲ برگزار کردند. براساس تقویم آموزشی دانشگاه‌های سراسری، آغاز امتحانات در پایان نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲ در ۳۴ دانشگاه سراسری به شرح زیر است :
زمان آغاز امتحانات نهایی ۳۴ دانشگاه سراسری در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲
شماره
نام دانشگاه پایان کلاس آغاز امتحانات پایان امتحانات
۱ تهران ۱۱دی ۱۴دی ۲۶ دی
۲ صنعتی شریف ۴دی ۹دی ۲۸ دی
۳ علامه طباطبایی ۴دی ۷دی ۲۱دی
۴ صنعتی امیرکبیر ۲۸آذر ۳دی ۱۷دی
۵ تربیت مدرس ۱۱دی ۱۴دی ۲بهمن
۶ علم و صنعت ۴دی ۷دی ۲۵دی
۷ بوعلی سینا ۱۱دی ۱۴دی ۲۶دی
۸ بیرجند ۱۲دی ۱۴دی ۲۶دی
۹ خلیج فارس ۱۲دی ۱۴دی ۲۷دی
۱۰ زنجان ۱۱دی ۱۴دی ۳۰دی
۱۱ رازی کرمانشاه ۹دی ۱۱دی ۲۶دی
۱۲ دانشگاه شاهد
۵دی پایان کلاس وزارت علوم
۹دی پایان کلاس وزارت بهداشت
۱۴دی تا ۳۰ دی وزارت علوم
۱۴ تا ۳۰ دی وزارت بهداشت
۱۳ خواجه نصیر ۱۳دی ۱۴دی ۳۰دی
۱۴ بین‌المللی امام خمینی(ره) ۵دی ۷دی ۲۱ دی
۱۵ امام صادق (ع) ۱۱دی ۲۱ دی ۳۰دی
۱۶ کردستان ۴دی ۷دی ۲۳دی
۱۷ کاشان ۱۲دی ۱۴دی ۳۰دی
۱۸ یاسوج ۱۱دی ۱۴دی ۲۸دی
۱۹ باهنرکرمان ۱۲دی ۱۰دی ۲۶دی
۲۰ شیراز ۱۱دی ۱۴دی ۳۰دی
۲۱ صنعتی شیراز ۱۱دی ۱۴دی ۳۰دی
۲۲ سیستان و بلوچستان ۱۳دی ۱۴دی ۲۷دی
۲۳ خوارزمی ۱۱دی ۱۶دی ۳۰دی
۲۴ شهید چمران اهواز ۱۱دی ۱۴دی ۲۸دی
۲۵ ایلام ۴دی ۱۲دی ۱۹دی
۲۶ اراک ۵دی ۷دی ۲۲دی
۲۷ قم ۴دی ۷دی ۲۳دی
۲۸ گیلان ۴دی ۷دی ۲۵دی
۲۹ مازندران ۹دی ۱۴دی ۲۵دی
۳۰ شهرکرد ۴دی ۵دی ۲۳دی
۳۱ محقق اردبیلی ۵دی ۷دی ۲۵دی
۳۲ ارومیه ۵دی ۷دی ۲۵دی
۳۳ الزهرا(س) ۴دی ۵دی ۲۱دی
۳۴ صنعتی اصفهان ۴دی ۲۱دی

دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی، کردستان، ایلام، قم، شهرکرد، گیلان و الزهرا (س) روز چهارشنبه ۴ دی آخرین روز درسی خود را در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲ برگزار کردند. اکثر دانشگاه‌ها امتحانات نهایی خود را از ۷ دی ماه آغاز خواهند کرد، اما هستند دانشگاه‌هایی مانند صنعتی اصفهان که از روز چهارشنبه ۴ دی امتحانات خود را آغاز کرده و یا دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از روزهای گذشته امتحانات خود را آغاز کرده است. براساس تقویم آموزشی دانشگاه‌ها در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۳-۹۲ دانشگاه‌ها تا ۳۰ دی ماه برای امتحانات برنامه‌ریزی کرده‌اند.
منبع :gaj.ir