اینکه الان تو دفترچه ثبت نام نوشته.. برای دوره های شبانه... ادر صورت انصراف امکان بازگشت به رشته محل قبلی خود را ندارند یعنی چی....