فرقشون چیه ؟
سطحشون چطوره؟
کلا منبع جامع فیزیک واسه سطح پایین چی خوبه؟