چه زمانی شروع به درس خواندن بكنیم مناسب است؟ابتدای تابستان زمان خوبی برای آغاز درس خواندن است.اگر می خواهید زودتر از تابستان شروع به درس خواندن كنید باید بسیار سنجیده و منظم پیش بروید تا زمان باقی مانده تا كنكور را پر انرژی سپری كرده و خسته نشوید.


روزی چند ساعت باید درس بخوانیم؟باید با یك برنامه دقیق و منظم پیش بروید.اگر از ابتدای تابستان شروع به درس خواندن می كنید با روزی 4 ساعت آغاز كنید و كم كم بر تعداد ساعت های مطالعه خود بیفزایید و از اول مهر روزی 7 ساعت مطالعه داشته باشید.(البته این تعداد ساعت برای هر فردی متفاوت است.)آیا تنها خواندن جزوه های پارسه كافی است؟به شما توصیه می شود ابتدا برای آنكه درك درستی از مفاهیم درسی داشته باشید كتب منبع را مطالعه كنید و بعد از آن به مطالعه جزوات كه به صورت نكته و تست است بپردازید.كتاب های منبع را معرفی كنید.

برای گرایش مشاوره و راهنمایی و مشاورهزبان عمومی :Essential word504 wordزبان تخصصی:زبان تخصصی علوم تربیتی 2، محسن طالب زاده نوبریان، انتشارات سنجشانگلیسی برای دانشجویان مشاوره و کودکان استثنایی، منصور کوشا، انتشارات سمتمبانی مشاوره و راهنمایی:مقدمه*ای بر مشاوره و روان درمانی، سید احمد احمدی، انتشارات دانشگاه اصفهانمقدمات راهنمایی و مشاوره ( مفاهیم و کاربردها)، عبداله شفیع آبادی، انتشارات دانشگاه پیام نوراصول و روش های راهنمایی در مشاوره، سید مهدی حسینی بیرجندی، انتشارات رشدروش ها و فنون راهنمایی در مشاوره:فنون و روش های مشاوره، عبداله شفیع آبادی، نشر ترمهمفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره، دیوید گلدارد، ترجمه سیمین حسینیان، انتشارات کمال تربیتپویایی گروه و مشاوره گروهی، عبداله شفیع آبادی، انتشارات رشدراهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای، عبداله شفیع آبادی، انتشارات رشدنظریه های مشاوره و روان درمانی:نظریه های مشاوره و روان درمانی، عبداله شفیع آبادی و غلامرضا ناصری، مرکز نشر دانشگاهینظریه های مشاوره و روان درمانی، لوئیس شیلینگ، ترجمه سیده خدیجه آرین، انتشارات اطلاعاتنظریه های شخصیت:نظریه های شخصیت، شولتز و شولتز، ترجمه یحیی سید محمدی، نشر ویرایشنظریه های شخصیت، یوسف کریمیکاربرد آزمونهای روانی در مشاوره:آزمونهای روانی(مبانی نظری و عملی)، حمزه گنجی، انتشارات ساوالاننظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت، حسن پاشاشریفی، انتشارات سخنآشنایی با آزمون سازی و آزمونهای روانی، ابوالفضل کرمی، انتشارات روانسنجیآمار و روش تحقیق:آمار و احتمالات آماری در روانشناسی، علی دلاورروش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، نشر ویایبرای گرایش روانشناسی تربیتیزبان عمومی :Essential word504 wordزبان تخصصی:زبان تخصصی علوم تربیتی 2 ، محسن طالب زاده نوبریان، انتشارات سنجشانگلیسی برای دانشجویان مشاوره و کودکان استثنایی، منصور کوشا، انتشارات سمتروانشناسی تربیتی:روان*شناسی پرورشی، علی*اکبر سیف(جدیدترین چاپ)آمار و روش تحقیق:احتمالات و آمار کاربردی- دکتر دلاور- انتشارات رشدروش تحقیق در روان*شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور- نشر ویرایشروش تحقیق، بیابانگرد، جلد 1و2روان*شناسی رشد:روان*شناسی ژنتیک1، دکتر منصور، انتشارات سمتپیشگامان روان شناسی رشد، ویلیام کرین، ترجمه دکتر فربد فداییروان شناسی رشد، دکتر حسن احدی و دکترفرهاد جمهریروانشناسی رشد، جمعی از مولفان، جلد 1 و 2روان*شناسی عمومی:روان شناسی عمومی هیلگارد جلد 1و 2 ترجمه محمد تقی براهنی و همکارانروان شناسی عمومی /دکتر حمزه گنجیبرای گرایش روانشناسی کودکان استثنایی:زبان عمومی :Essential word504 wordزبان تخصصی:زبان تخصصی علوم تربیتی 2 ، محسن طالب زاده نوبریان، انتشارات سنجشانگلیسی برای دانشجویان مشاوره و کودکان استثنایی، منصور کوشا، انتشارات سمتروان*شناسی و آموزش و پرورش استثنایی:روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتر مریم سیف نراقی و عزت اله نادرینارسائی**های ویژه یادگیری دکتر مریم سیف نراقی و عزت اله نادریروان*شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش*های آموزش آنها، سیف نراقی و نادری.روانشناسی کودکان استثنایی، غلامعلی افروزروان*شناسی كودكان استثنایی، هالاهان و كافمن، ترجمه جوادیانروانشناسی تربیتی:روان*شناسی پرورشی، علی*اکبر سیف(جدیدترین چاپ)سنجش و اندازه*گیری:اندازه*گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، علی*اکبر سیف (جدیدترین چاپ)اندازه*گیری و سنجش در علوم تربیتی، علی*اکبر سیفآمار و روش تحقیق:احتمالات و آمار کاربردی- دکتر دلاور- انتشارات رشدروش تحقیق در روان*شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور- نشر ویرایشروان*شناسی رشد:روان*شناسی ژنتیک1، دکتر منصور، انتشارات سمتپیشگامان روان شناسی رشد، ویلیام کرین، ترجمه دکتر فربد فداییروان شناسی رشد، دکتر حسن احدی و دکترفرهاد جمهریروانشناسی رشد، جمعی از مولفان، جلد 1 و 2روان*شناسی عمومی:روان شناسی عمومی، هیلگارد، جلد 1و 2، ترجمه محمد تقی براهنی و همکارانروان شناسی عمومی، دکتر حمزه گنجی