سلامم تیپ و تست قضاتی رو ببین راه حل خوبی داره برای حل مسائل نوسان و موج وبعدش کلی تست تحلیل کن