بچه ها من ریاضی و فیزیکم قویه حالا خیلی قوی هم ن ولی خوبه
کنکور ۱۴۰۱ ریاضی و فیزیک ۷۰ زدم
کنکور دی هم فیزیک در حد ۷۰ ۸۰ و ریاضی ۵۰ زدم
هرچقد ریاضی و فیزیکم خوبه زیستم داغونه
میخوام از الان تا تیر واس ریاضی و فیزیک