ایده خوبیه واسه درصد ۲۰-۳۰ درصد ریاضی مشتق و حذف کرد کامل فقط معادله نامعادله. تابع. مثلثات. امار خوند ولی توی سطح خیلی بالا کار کرد توی زمان باقیمانده؟