نمیتوانمدرجلسهدرزمانتعیینشدهبهتمامسوالاتجواببدهم؟ ابتدا به سوالات آسان جواب دهید سپس برگردید به سایر سوالات و برای خود نمادگذاری کنید مثلاً دایره نماد سوالاتی است که اشکال محاسباتی دارند و مثلث اشکال مفهومی و مربع سوالات سخت و در هنگام برگشت از دایره شروع کنید و بعد مثلث و در نهایت مربع را بزنید.


بهنظرشماماهآخربهترکههمزمانبامطالعهتستبزنمیابعدش؟ بهتر است همزمان باشد و تا ان جا که می توانید تست بزنید.

لطفاچندراهکاربرایماندنمطالبحفظیدرحافظهیطولانیمدتبهبندهارایهدهید؟ مفهومی خواندنخلاصه برداریمرور خلاصه هااستفاده از جعبه حافظه تکرار با توالی های صعودی(مثلاً با فاصله 2 روز بعد 4 روز بعد 8 روز الی آخر)