برای خواندن هر ریدینگ در جلسه امتحان چقدر وقت باید گذاشت؟با توجه به اینکه مدت پاسخگویی به سوالات 70 دقیقه می باشد شما باید حداکثر 30 دقیقه را صرف پاسخگویی به سوالات گرامر و vocabulary و 40 دقیقه را صرف پاسخگویی به سوالات reading کنید که با این حساب خواندن هر reading و پاسخگویی به سوالات آن حدود 10 دقیقه زمان خواهد برد. البته این زمانبندی برای فردی با مهارتهای زبانی یکسان و معمول است .اگر شما reading comprehension قوی یا ضعیفی دارین این زمانبندی متفاوت خواهد شد.


برای یادگیری بهتر گرامر بخش زبان عمومی چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟بهترین راه برای یادگیری گرامر، خواندن و تست زدن است. سعی کنید بعد از خواندن هر مبحث تست های مربوط به آن را کار کنید.برای خواندن هر ریدینگ در جلسه امتحان چقدر باید وقت گذاشت؟با توجه به اینكه مدت پاسخ*گویی به سوالات 70دقیقه می*باشد شما باید حداكثر 30دقیقه را صرف پاسخ*گویی به سوالات گرامر و vocabularyو 40دقیقه را صرف پاسخگویی به سوالات readingو پاسخ *گویی به سوالات آن حدود 10دقیقه خواهد برد.البته این زمان*بندی برای فردی با مهارت*های زبانی یكسان و معمول است اگر شما reading comprehension قوی یا ضعیفی دارید این زمان*بندی متفاوت خواهد شد.برای یادگیری بهتر بخش گرامر زبان عمومی چه راه*حلی را پیشنهاد میكنید؟بهترین راه برای یادگیری گرامر،خواندن و تست زدن است سعی كنید بعد از خواندن هر مبحث تست*های مربوط به آن را كار كنید.