وقتی درسی را می خوانم آیا باید همان لحظه به تست زدن بپردازم یا نه ؟در مورد تست زدن بهتر است اول تمامی کتابهایی که به هم مربوط است را مطالعه کنید و بعد تست بزنید. به عنوان مثال شما ابتدا تمامی منابع و سرفصل های رشد را مطالعه کنید و سپس تست های مربوط به آن را مطالعه کنید. بعد از تست زدن سوالات را بررسی کنید و سوالاتی را که اشتیاه پاسخ داده اید را به دقت بررسی کنید و علت اشتباه جواب دادن خود را پیدا کنید و در جهت رفع مشکل خود تلاش کنید. سپس پاسخ سوال را به سورت نکته یادداشت کنید و چند بار آنها را مطالعه کنید. در ضمن پاسخهای تشریحی تست ها را حتماً مطالعه کنید چرا که نکات بسیار خوبی در آنها نهفته است.


حدوداً تعداد شرکت کننده رشته روانشناسی بالینی و حدود ظرفیت دانشگاههای روزانه در این رشته را می خواستم؟ اما درمورد ظرفیت ها باید بگویم هر ساله ظرفیت ها عوض شده و خوشبختانه زیاد می شود.


وقتی درسی را می*خوانم آیا باید همان لحظه به تست زدن بپردازم یا نه؟در مورد تست زدن بهتر است اول تمامی كتاب*هایی كه به هم مربوط است را مطالعه كنید و بعد تست بزنید بعد از تست زدن سوالات را بررسی كنید و سوالاتی كه اشتباه پاسخ داده*******اید را به دقت بررسی كنید و علت اشتباه جواب دادن خود را پیدا كنید و در جهت رفع مشكل خود تلاش كنید سپس پاسخ سوال را به صورت نكته یادداشت كنید و چندبار آنها را مطالعه كنید در ضمن پاسخ*های تشریحی تست*ها را حتماً مطالعه كنید چرا كه نكات بسیار خوبی در آنها نهفته است.


حدود تعداد شركت كننده* رشته روانشناسی بالینی و حدود ظرفیت دانشگاه*های روزانه در این رشته را می*خواهم؟تقریباً 25 تا 30 هزار شركت كننده هستند اما در مورد ظرفیت*ها باید بگویم هر سالانه ظرفیت*ها عوض شده و خوشبختانه زیاد می*شود.