سلام
کسی میدونه شهریه دندون ، دانشگاه ازاد تهران / خوراسگان و شیراز چقدره ؟؟؟