منم یه نکته بگم.
پوشش پیوندی اطراف گیرنده فشار از جنس متراکم است.

این جمله غلطه چون کتاب درسی تعبیرش از این پوشش اینه که میگه اطراف گیرنده فشار پوششی پیوندی انعطاف پذیر است.کدوم بافت پیوندی انعطاف پذیره؟خب سست پس این پوشش بافت پیوندی سسته.


عصب بویایی اجتماع اکسون نورون های موجود در پیاز بویایی و امتدادش است.

اینم غلطه...عصب بویایی مجموع اکسون گیرنده های بویاییه.