کلاساش دیگه کلا برگزار نمیشن ؟؟؟ دانش اموزاش چطور ادامه میدن