سلاممممم

بچه های انسانی چیکارکردین؟؟

سطح سوالات چطوربود؟؟؟

به نظر من ریاضی اش سخت بود بقیه متوسط و استاندارد

لطفادوستایه انسانی اظهاروجودکنند؟؟؟؟