به وقت سوم فرودین 1400
دو سال از روز ی که پامو گذاشتم تو راه کنکور می گذره کلی زخم زبون و ضربه خوردم یه جاهایی حتی عزیز ترین ادمای زندگیمم بهم طعنه زدن و متلک انداختن
اما
اما الان اینجام که این سه ماه مونده به کنکورو خفن بخونم و کم نیارم
این تاپیکم برای دل خودم زدم که بشینم توش بنویسم برای جاهایی که کم اورم جاهایی ککه خسته شدم
وضعم بد نیست در حال حاضر ولی می ترسم کم بیارم