بنام خدا
4 اسفند
13 ساعت
بخاطر یه سری کارا نرسیدم 2 روز درس بخونم