منابع آزمون کارشناسی ارشد علوم تربیتی (۲)

آموزش و پرورش استثنایی:
منابع اصلی: روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتر مریم سیف نراقی و عزت اله نادری، اختلالات رفتاری کودکان دکتر مریم سیف نراقی و دکتر عزت ا.. نادری ، نارسائی**های ویژه یادگیری دکتر مریم سیف نراقی و عزت ا.. نادری، روانشناسی کودکان استثنایی میلانی**فر.
منابع تکمیلی: بهداشت روانی* و عقب*ماندگی ذهنی احدی و بنی*جمالی، روان*شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش*های آموزش آنها، سیف نراقی و نادری.
روان*شناسی کودکان استثنایی:
منابع اصلی: بهداشت روانی وعقب*ماندگی ذهنی دکتر احدی، مجموعه کتاب**های دکتر سیف نراقی و نادری.
منابع تکمیلی: کودک عقب مانده ذهنی کافمن ترجمه فرهاد ماهر.
روان*شناسی تربیتی:
منابع اصلی: روان*شناسی پرورشی دکتر علی*اکبر سیف.
منابع تکمیلی: اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان و روش**های اصلاح آن مریم سیف نراقی و عزت الله نادری، نارسایی*های ویژه یادگیری مریم سیف نراقی و عزت الله نادری، مقدمه*ای بر نظریه*های یادگیری هرگنهان و السون ترجمه دکتر سیف.
سنجش و اندازه*گیری:
منابع اصلی: ارزشیابی تحصیلی دکتر علی اکبر سیف، مقدمه*ای بر نظریه*های روان*سنجی دکتر حمزه*گنجی و مهرداد ثابت نشر ساوالان
منابع تکمیلی: تحلیلی بر سنجش و اندازه*گیری ، مریم سیف نراقی و عزت*ا…. نادری، اصول روان*سنجی دکتر شریفی
آمار و روش تحقیق:
منابع اصلی: احتمالات و آمار کاربردی- دکتر دلاور- انتشارات رشد، مبانی نظری و عملی پژوهش- دکتر دلاور- انتشارات رشد یا روش تحقیق در روان*شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور- نشر ویرایش، روش تحقیق در علوم رفتاری- دکتر سرمد، بازرگان و حجازی- انتشارات آگاه
منابع تکمیلی: روش*های آماری در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند. انتشارات سخن، روش*های تحقیق در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی- انتشارات سخن، روش تحقیق در علوم رفتاری- رمضان حسن زاده
نکته: مبانی آمار و روش تحقیق در تمامی کتاب*ها یکسان است و در صورتی که فرصت چندانی ندارید مطالعه ی سایر منابع در دسترس می*تواند تا حد زیادی به شما کمک نماید.
روان*شناسی شخصیت:
نظریه*های شخصیت- شولتز- ترجمه*ی سید محمدی- نشر ویرایش
نظریه*های شخصیت- دکتر سیاسی- انتشارات دانشگاه تهران
نظریه*های روان*درمانی پروچاسکا- ترجمه سید محمدی- انتشارات رشد
اصول و فنون راهنمایی در مشاوره:
منابع اصلی: فنون و روش*های مشاوره (دکتر شفیع*آبادی)، مشاوره شغلی و حرفه*ای (دکتر شفیع*آبادی)، تکنیک*های خرد در مصاحبه مشاوره*ای. دیوید گلدارد، ترجمه سیمین حسینیان.
منابع تکمیلی: اصول راهنمایی و مشاوره سید احمد احمدی. منبع دانشگاه آزاد: اصول راهنمایی و مشاوره حسینی بیرجندی – اصول و فنون مشاوره در آموزش و پرورش یوسف اردبیلی.
نظریه*های مشاوره و روان*درمانی:
منابع اصلی: نظریه روان درمانی دکتر شفیع*آبادی و دکتر ناصری، نظریه*های مشاوره لوئیس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین.
منابع تکمیلی: نظریه*های مشاوره و روان درمانی حوریه بانو رحیمیان، نظریه*های روان*درمانی پروچاسکا ترجمه سید محمدی
مقدمات مشاوره و راهنمایی:
منابع اصلی: مقدمات راهنمایی و مشاوره دکتر شفیع*آبادی (انتشارات پیام*نور)، پویایی گروه و مشاوره گروهی دکتر شفیع*آبادی، مشاوره تحصیلی و شغلی دکتر شفیع*آبادی.
منابع تکمیلی: خانواده درمانی مینو چین ترجمه دکتر ثنایی، خانواده درمانی دکتر تبریزی
کاربرد آزمون*ها
منابع اصلی:
آزمون*های روانی- دکتر بهرامی- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
آزمون*های فرافکن- دکتر بهرامی
راهنمای سنجش روانی مارنات. جلد ۱ و ۲ . ترجمه ی دکتر شریفی- انتشارات رشد.
منابع تکمیلی:
نظریه*های هوش و شخصیت- دکتر شریفی
اصول روان*سنجی و روان*آزمایی- دکتر شریفی- انتشارات رشد
آزمون*های روانی- دکتر گنجی
روان*شناسی رشد:
منابع اصلی: روان*شناسی ژنتیک- دکتر منصور- انتشارات سمت، روان*شناسی رشد- برک- ترجمه ی سید محمدی- جلد ۱ و ۲– نشر ارسباران، روانشناسی رشد احدی و بنی جمالی
منابع تکمیلی: روان*شناسی رشد. دکتر سوسن سیف. دکتر جمیله کدیور و همکاران (جمعی از مولفان) – انتشارات سمت
روان*شناسی رشد نوجوانی و جوانی- دکتر احدی و نیکچهر محسنی، پیشگامان روان*شناسی رشد- دکتر