معدل دیپلم من ۱۳ و کتبی سوم دبیرستانم ۱۳.۵ و کتبی پیش‌دانشگاهیم ۹.۵ است
حساس نباش