الکترومغناطیس:
* فیزیک (جلد سوم)- دیوید،*هالیدی- نعمت الله گلستانیان- محمود بهار- مرکز نشر دانشگاهی
* آشنایی با الکترودینامیک- گریفیتس، دیوید- حسین فرمان- مرکز نشر دانشگاهی
* مبانی نظریه الکترومغناطیس- ریتس و میلفورد- جلال صمیمی- مرکز نشر دانشگاهی
* الکتریسیته و مغناطیس- نایفه، منیر حسن- محمدرضا عابدینی و محمدرضا جلیلیان نصرتی- صفار
* الکترومغناطیس مهندسی- هیت، ویلیام هارت- محمود دیانی و محمد قوامی- نشر علوم دانشگاهی

کوانتوم:
* آشنایی با نسبیت خاص- رزنیک، رابرت- جعفر گودرزی- نشر دانشگاهی
* مبانی فیزیک نوین- وایدنر، ریچارد و سلز، رابرت- علی اکبر بابایی و مهدی صفا- مرکز نشر دانشگاهی
* فیزیک کوانتومی- گاسیوروویچ، استفان- جلال صمیمی- مرکز نشر دانشگاهی
* Introduction to quantum mechanics- Griffiths، Jeffrey- Prentice Hall

الکترونیک:
* مبانی و کاربردهای الکترونیک- میلمن، جاکوب- نعمت الله گلستانیان- مبتکران
* مدارهای میکروالکترونیک- سدرا، عامل- مجید ملکان، هاله واحدی- نشر علوم دانشگاهی

فیزیک جدید:
* مبانی فیزیک نوین- وایدنر، ریچارد و سلز، رابرت- علی اکبر بابایی و مهدی صفا- مرکز نشر دانشگاهی
* آشنایی با نسبیت خاص- رزنیک، رابرت- جعفر گودرزی- نشر دانشگاهی
* فیزیک جدید- کرین، کنت- منیژه رهبر و بهرام معلمی- مرکز نشر دانشگاهی