سلام ببخشید کسی از پروژه 6040 استفاده کرده ؟ چطور بوده؟ خصوصا دینیش؟