سلام
اگر در صورت سوال تعداد جمله های هسته و وابسته رو خواست، جمله های ساده ای که وابسته ای ندارن هم به عنوان هسته شمارش میشن؟