سلام
کسی میدونه کدوم کانال همشو به ترتیب و کامل گذاشته ؟ ترجمه و تحلیل صرفی و منصوبات قبلا دانلود کردم ولی باقی مباحث رو ندارم.