پرسيده مفهوم مرتبط با عبارات زیر در کدام گزینه ذکر شده، بعد پدیده‌ی دارای مقبولیت رو واسه هنجار اجتماعی درست گرفته! مگه اون واسه ارزش اجتماعی نیست؟ درست چرا؟!