سلام...چندتا کتاب نظام جدید هست که چون منابع زیاد گرفتم میخوام یکم دورمو خلوت کنم. همه مهر گرفتم
1_میکرو تست پایه
2_درسنامه میکرو زیست پایه
3_ارایه ادبی نشرالگو
4_جمعبندی پایه ریاضی نشرالگو (کلا ازمون هست)
5_جمعبندی شیمی یازدهم نشرالگو
6_iqزیست دهم
7_موضوعی مسایل شیمی خیلی سبز
همه کتابا(به جز iq) جدیدترین چاپ هست یعنی برای 99
گاج 40 درصد و الگو و خیلی سبز30 درصد تخفیف