سلام. خودم پیش این اساتید رفتم و خیلی راضی بودم و الانم پزشکی میخونم.
ریاضی: آقای روشن، آقای قریشی، آقای غنوی، آقای نصیری
فیزیک: آقای کامران، آقای دکتر هاشمی، آقای روشنی ،آقای تقی نژاد
شیمی: آقای نیک نفس، آقای دکتر آروند، آقای بیرکی، خانم اکبری
زیست: خانم نعیم آسا، آقای مداح، آقای خاکیه
ادبیات: آقای صالح؛ آقای نصیری کما، آقای نظرپور
عربی: آقای تیمارچی، آقای سلیقه