شامل کتاب های
حسابان سیر تاپیاز
دینی خیلی سبز
ادبیات خیلی سبز
زبان یازدهم
شیمی مبتکران بهمن بازرگان
عربی میکرو
کتاب ها خیلی نو هستن عکس می فرستم ببینین.
کلا۲۰۰۰۰۰
کتاب های دیگه هم هستن که اگر کسی خواست بپرسه