آخی احساس میکنم در زمان سفر میکنم وقتی تاپیکی از خیلی سال پیش میبینم!
من سال ۹۲ کجا بودم به راستی؟؟
فک کنم کلاس چهارم ابتدایی بودم ...
اون روزا ک من کل ذوقم نوشتن با خودکار بود ...
هعییییی