بچها این رشتهایی ک جلوش زده عدم تعهد ارائه ی خوابگاه
یعنی اگ قبول شدیم باید خونه بگیریم?
خوابگاهای غیر دولتی ندارن?