ثابت کنید همنشهتی وتر و یک ضلع شرط کافی واسه همنشهتی دو مثلثه قائمه(از دستور فیثاغورث استفاده نکنین).